Zoek en boek reis

search
Reizigers  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PAKKETREIZEN

 

Pakketreizen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de vereniging van Zweedse reisagenten en touroperators (SRF), zoals overeengekomen binnen de sector op 28 juni 2018, en aan de specifieke voorwaarden van de organisator. Lees meer over Reisvoorwarden van Sembo.

De organisator heeft het recht om specifieke voorwaarden toe te passen die afwijken van de algemene voorwaarden, als de toepassing van specifieke voorwaarden gerechtvaardigd is door de bijzondere aard van de reis, bijzondere voorzieningen voor het type transport (bijvoorbeeld boekings- en verkoopvoorwaarden voor geplande vluchten), afwijkende verblijfsvoorwaarden vanwege de bijzondere aard van de reis of bijzondere omstandigheden op de bestemming. De specifieke voorwaarden mogen de regels voor pakketreizen niet schenden in het nadeel van de reiziger.
De algemene en specifieke voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

 

1. DE OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst wordt bindend voor alle partijen wanneer de organisator de bestelling van de reiziger schriftelijk bevestigd, tenzij anders is overeengekomen. De organisator moet de bestelling van de reiziger onverwijld bevestigen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor overeenkomsten inzake pakketreizen.

 

1.2 De hoofdreiziger is de persoon op wiens naam de overeenkomst is afgesloten. De hoofdreiziger wordt eerst vermeld op de reisdocumenten of op een andere transparante manier. De hoofdreiziger is verantwoordelijk voor de betalingen, op basis van de voorwaarden in de overeenkomst. Alle wijzigingen en annuleringen moeten door de hoofdreiziger worden gemaakt. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt, als de hoofdreiziger ernstig ziek wordt en de wijziging of annulering niet zelf kan maken. De hoofdreiziger is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste boekingsinformatie aan de organisator, met betrekking tot andere reizigers die door de overeenkomst gedekt worden. Alle terugbetalingen worden verricht aan de hoofdreiziger.

 

1.3 Als de reiziger jonger is dan 18 jaar en zonder een wettelijke voogd reist, moet dit vermeld worden op het moment van de boeking. Voor sommige reizen geldt een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar. Op met moment van de boeking wordt informatie verstrekt.

 

1.4 De tijdstippen die in de boekingsbevestiging worden vermeld voor de heen- en terugreis zijn voorlopig. De organisator moet zo spoedig mogelijk, en indien mogelijk niet later dan 20 dagen voor het vertrek, de vertrektijden opgeven die van toepassing zijn voor de reis.

 

1.5 De organisator moet algemene informatie verstrekken over paspoorten en visa.

 

1.6 De organisator moet algemene informatie verstrekken over gezondheidsregels voor de reisbestemming.

 

1.7 Arrangementen voor aansluitende reizen of andere speciale arrangementen zijn alleen inbegrepen in de pakketreisovereenkomst als de reizen samen werden geboekt en als tegelijkertijd de diensten inbegrepen zijn in de pakketreisdienst, of als ze samen met andere diensten verkocht zijn voor een totaalprijs.

 

1.8 Alle wensen of speciale diensten die worden aangevraagd door de reiziger worden alleen opgenomen in de overeenkomst als ze expliciet schriftelijk bevestigd zijn door de organisator.


1.9 De reiziger moet de boekingsbevestiging/reisdocumenten direct na ontvangst controleren, om na te gaan of alle gegevens correct zijn, onder meer of de namen correct zijn gespeld en overeenkomen met de paspoorten. Fouten moeten zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden. De organisator behoudt zich het recht voor om een tarief aan te rekenen dat overeenstemt met de werkelijke kosten voor het corrigeren van foute informatie, samen met een redelijke vergoeding voor het extra werk dat de correctie heeft opgeleverd. Als de fout te wijten was aan de organisator of aan een partij die werd ingeschakeld door de organisator, moeten alle correcties worden gemaakt zonder kosten aan te rekenen voor de reiziger.

 

1.10 De hoofdreiziger moet de organisator onmiddellijk op de hoogte brengen van wijzigingen in het adres, het e-mailadres, de telefoonnummer of andere gegevens die relevant zijn voor de organisator om contact te kunnen opnemen met de reiziger.

 

1.11 Voor bepaalde reizen is een minimum aantal deelnemers vereist om de reis te doen doorgaan. In dit geval ontvangt de reiziger hierover duidelijke informatie op het moment van de boeking.

 

1.12 Als het pakket ook vliegtuigtickets bevat, moeten deze in de juiste volgorde worden gebruikt. De reiziger mag dus niet uitsluitend een ticket voor een terugreis gebruiken als zowel tickets voor een heenreis als voor een terugreis zijn geboekt, of slechts een deel van een route. Als het ticket niet vanaf het begin wordt gebruikt, worden alle andere onderdelen geannuleerd.

 

2. PRIJS EN BETALING  

De prijs moet duidelijk worden vermeld, zodanig dat de volledige prijs van de reis duidelijk is vermeld. In de prijs zijn alle diensten inbegrepen die zijn inbegrepen in de overeenkomst, alsook verplichte toeslagen, belastingen en kosten.

 

2.2 De reiziger moet de prijs van de reis betalen vóór de in de overeenkomst vermelde datum.

 

2.3 Op het moment van de boekingsbevestiging kan de organisator een eerste tranche aanrekenen (registratiekosten). De registratiekosten moeten redelijk zijn in verhouding tot de prijs van de reis en de omstandigheden in het algemeen.

 

2.4 Als de reiziger de prijs van de reis niet betaalt in overeenstemming met de overeenkomst, heeft de organisator het recht om de overeenkomst te annuleren en een redelijke vergoeding aan te rekenen.

 

2.5 Tenzij anders vermeld wordt, is de prijs van de reis gebaseerd op een verblijf voor twee personen in een gedeelde tweepersoonskamer. Voor een verblijf van slechts één persoon in een tweepersoonskamer of een grotere kamer die bestemd is voor meer dan één persoon, heeft de organisator het recht om extra kosten aan te rekenen.

 

2.6 De organisator moet de reiziger ook informeren over alle extra kosten die mogelijk van toepassing zijn.


3. RECHT VAN DE KLANT OP WIJZIGING EN ANNULERING

3.1 De reiziger heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst, als de organisator hiermee instemt. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen extra kosten met zich meebrengen voor reiziger vanwege de organisator of andere partijen.

 

3.2 De reiziger heeft het recht om een reis te annuleren. De organisator behoudt zich het recht voor om de reiziger te verzoeken tot terugbetaling van de kosten die de organisator heeft gemaakt als gevolg van de annulering.
De organisator kan redelijke standaard annuleringskosten specificeren, gebaseerd op het tijdstip van de annulering. Als de organisator geen standaard annuleringskosten heeft gespecificeerd, heeft de organisator recht op een redelijke annuleringsvergoeding.


4. RECHT VAN DE REIZIGER OM DE OVEREENKOMST OVER TE DRAGEN

4.1 De reiziger kan de overeenkomst overdragen aan een andere persoon die aan alle voorwaarden voldoet voor deelname aan de reis. Een dergelijke voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat een vervoerder of een andere partij die de organisator heeft ingeschakeld in overeenstemming met de huidige regels, de wijziging van reiziger moet aanvaarden. De reiziger moet de organisator of verkoper binnen een redelijke termijn voor het vertrek op de hoogte brengen van de overdracht. Kennisgevingen die tot zeven dagen voor het vertrek worden gedaan, worden als tijdig beschouwd.

 

4.2 De organisator kan redelijke kosten aanrekenen voor de overdracht. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten die de overdracht meebrengt voor de organisator. De organisator moet aantonen hoe de kosten worden berekend.

 

4.3 De overdrager en de overnemer zijn gezamenlijk aansprakelijk tegenover de organisator of verkoper voor alle uitstaande betalingen voor de reis en voor de extra kosten die worden gemaakt voor de overdracht.


5. WIJZIGINGEN VÓÓR HET VERTREK

5.1 Wijzigingen met betrekking tot de voorwaarden van de overeenkomst
De organisator heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst, op voorwaarde dat de organisator de reiziger op een duidelijke, begrijpelijke manier en via een betrouwbaar medium op de hoogte stelt van de wijziging. Als de wijziging insignificant is, zoals kleine wijzigingen in vluchttijden, heeft de reiziger geen recht op prijskortingen of schadevergoeding. In het geval van grote wijzigingen in de reis, moet de reiziger indien mogelijk een alternatieve reis worden aangeboden, of het recht worden verleend om de overeenkomst te beëindigen zonder annuleringskosten.

 

5.2 Wijziging van prijs
5.2.1 De organisator kan de prijs van de reis verhogen, als de prijsverhoging het gevolg is van wijzigingen in brandstofkosten, belastingen en openbare heffingen of valutakoersen.
5.2.2 De prijs van de reis kan worden verhoogd met een bedrag dat overeenstemt met het aandeel van de reiziger in de kostenverhoging voor de organisator. Het recht om de prijs te verhogen bestaat alleen als de kostenverhoging in het totaal groter is dan EUR 9,74 per boeking.
5.2.3 De prijs van de reis wordt verlaagd als de kosten van de organisator, om de bovenvermelde redenen, met een totaal van minimaal EUR 9,74 per boeking dalen. De organisator kan de werkelijke administratieve kosten in mindering brengen in het geval van een kostenverlaging.
5.2.4 De organisator moet de reiziger zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de prijswijzigingen. De kennisgeving moet een gedetailleerde uitleg bevatten voor de wijziging en een berekening bevatten.
5.2.5 De prijs mag niet worden verhoogd en verlaagd tijdens de laatste 20 dagen voor de overeengekomen datum van vertrek.
5.2.6 De organisator mag onder zijn specifieke voorwaarden afzien van het recht om de prijs te verhogen, in overeenstemming met 5.2.1. In dit geval moet de organisator ook de prijs niet verlagen in overeenstemming met 5.2.3.


5.3 Recht van de reiziger om de overeenkomst te beëindigen zonder annuleringskosten
5.3.1 Als de reiziger de overeenkomst wenst te beëindigen vanwege een belangrijke verandering, bijv. als de prijs meer dan 8% van de totale pakketprijs is gestegen, moet de reiziger de organisator binnen een redelijke termijn, gespecificeerd door de organisator en ingaand op de datum dat de organisator de reiziger de verandering heeft meegedeeld aan de reiziger, ervan op de hoogte brengen dat de overeenkomst is beëindigd. Als de reiziger dit nalaat, is de reiziger gebonden door de nieuwe overeenkomst.
5.3.2 Als de pakketreisovereenkomst wordt beëindigd, moet de organisator de volledige prijs van de reis zonder onnodig uitstel en uiterlijk 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst terugbetalen.

 

5.4 Recht van de organisator en de reiziger om de overeenkomst te beëindigen in geval van onvermijdelijke en buitengewone gebeurtenissen
5.4.1 Zowel de organisator als de reiziger hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen als de pakketreis of het vervoer van de reiziger naar de reisbestemming in aanzienlijke mate wordt beïnvloed door onvermijdelijke en buitengewone gebeurtenissen op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Omstandigheden die als onvermijdelijk en buitengewoon worden beschouwd zijn bijvoorbeeld ernstige veiligheidsproblemen zoals oorlog, terrorisme, ernstige epidemieën of natuurrampen. In dergelijke gevallen heeft de reiziger het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Als de organisator de overeenkomst beëindigt in overeenstemming met deze paragraaf, heeft de reiziger geen recht op een vergoeding. In dergelijke gevallen heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling in overeenstemming met 5.3.2.
5.4.2 De reiziger heeft niet het recht om de overeenkomst te beëindigen als de onvermijdelijke en buitengewone gebeurtenissen algemeen bekend waren op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten.
5.4.3 Om te onderzoeken of de gebeurtenis van een dergelijke ernstige aard is zoals hierboven is vermeld, worden Zweedse of internationale autoriteiten geraadpleegd. Een aanbeveling door het ministerie van buitenlandse zaken om niet op reis te gaan wordt altijd beschouwd als een reden voor de beëindiging van de overeenkomst.

 

6. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR VOOR DE UITVOERING VAN HET PAKKETREISARRANGEMENT

6.1 Niet-uitvoering
Als een reisdienst niet wordt uitgevoerd zoals is vermeld in de overeenkomst, moet de organisator de tekortkoming binnen een redelijke termijn verhelpen. De organisator hoeft de tekortkoming echter niet te verhelpen als dit onmogelijk is of als de verhelping buitenproportionele kosten met zich mee zou brengen. Als de organisator de tekortkoming niet verhelpt, heeft de reiziger mogelijk recht op prijsverlagingen en schadevergoeding.

 

6.2 Grote tekortkomingen
6.2.1 Als na het vertrek een wezenlijk deel van de overeengekomen diensten niet kan worden verleend, moet de organisator indien mogelijk zorgen voor gelijkwaardige diensten of op zijn minst gelijkwaardige alternatieven, zonder extra kosten voor de reiziger. Als de organisator dit niet kan aanbieden, kan de organisator alternatieven aanbieden van een lagere kwaliteit, in combinatie met een redelijke prijsverlaging. De reiziger mag dergelijke alternatieven alleen weigeren als ze niet als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd met de diensten die zouden worden geleverd volgens de overeenkomst, of als de aangeboden prijsverlaging niet als redelijk kan worden beschouwd.
6.2.2 Als de organisator geen alternatief kan aanbieden, of als de reiziger het recht heeft om in overeenstemming met 6.2.1 dergelijke wijzigingen te weigeren, heeft de reiziger het recht op een korting en schadevergoeding.
6.2.3 In geval van tekortkomingen die een wezenlijke invloed hebben op de uitvoering van de pakketreis en die de organisator niet binnen een redelijke termijn heeft rechtgezet, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en heeft de reiziger mogelijk ook recht op verminderingen en schadevergoeding.
6.2.4 Indien de organisator geen alternatief kan aanbieden, als de reiziger het recht heeft om dergelijke alternatieven te wijzigen in overeenstemming met 6.2.1. of als de reiziger de overeenkomst heeft beëindigd in overeenstemming met 6.2.3, heeft de reiziger recht op een gelijkwaardige repatriëring zonder onnodig oponthoud en zonder extra kosten, als het vervoer is inbegrepen in het pakket en als de reiziger zich op de bestemming bevindt.


7. PRIJSVERLAGINGEN EN SCHADEVERGOEDING

7.1 Prijsverlagingen hoeft niet toegekend te worden als de organisator kan aantonen dat oorzaak van de tekortkoming bij de reiziger ligt.

 

7.2 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding als de organisator aantoont dat de oorzaak van de tekortkoming ligt bij de reiziger of bij een derde die niet betrokken is bij de verlening van de in het pakket inbegrepen reisdiensten, of als de tekortkoming te wijten is aan onvermijdelijke en buitengewone gebeurtenissen.

 

7.3 Als de oorzaak van de tekortkoming ligt bij een door de organisator ingeschakelde partij, is de organisator alleen vrijgesteld van de schadevergoeding in overeenstemming met deze algemene reisvoorwaarden als de door de organisator ingeschakelde partij zou worden vrijgesteld in overeenstemming met deze bepalingen. Hetzelfde geldt als de oorzaak van de tekortkoming ligt bij een partij verder in de keten.

 

7.4 Het recht op schadevergoeding vanwege een annulering van de reis door de organisator bestaat niet als de organisator aantoont dat minder personen dan een in de overeenkomst gespecificeerd minimum aantal zich hebben ingeschreven voor de reis, en als de reiziger binnen de in de overeenkomst vermelde overeengekomen termijn schriftelijk op de hoogte is gesteld van de annulering van de reis.
De kennisgeving dat een reis is geannuleerd moet gegeven worden uiterlijk
• 20 dagen voor het vertrek als de reis langer dan 6 dagen duurt
• 7 dagen voor het vertrek als de reis tussen 2 en 6 dagen duurt
• 48 uur voor het vertrek als de reis minder dan 2 dagen duurt

 

7.5 Een schadevergoeding onder deze voorwaarden houdt een vergoeding in voor louter materiële schade, persoonlijk letsel en eigendomsschade. De reiziger is verplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

7.6 De aansprakelijkheid van de organisator is beperkt tot driemaal de prijs van het pakketarrangement, tenzij ze op een andere manier beperkt is volgens de regels van de pakketreis of een andere verplichte wetgeving. Deze beperking geldt echter niet voor persoonlijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt.

 

8. VORDERINGEN

8.1 De reiziger mag alleen vorderingen instellen voor tekortkomingen in de overeengekomen verleende diensten als hij of zij binnen een redelijke termijn nadat de tekortkoming is opgemerkt of zou moeten zijn opgemerkt de organisator of verkoper op de hoogte heeft gebracht van de tekortkoming. Dit moet zo spoedig mogelijk en indien mogelijk ter plaatse op de bestemming gebeuren. Bij het bepalen van prijsverminderingen of schadevergoeding moet rekening worden gehouden met de datum waarop de reiziger de vordering heeft ingesteld, als uit deze kennisgeving bleek dat de organisator de tekortkoming zou hebben kunnen rechtzetten.

 

8.2 Als afwijking van sectie 8.1 kan de reiziger vorderingen instellen voor tekortkomingen als de organisator of verkoper met grove nalatigheid of in strijd met de goede trouw heeft opgetreden.

 

9. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REIZIGER TIJDENS DE REIS

9.1 Instructies van de organisator
De reiziger is verplicht om de aanwijzingen voor de tour van de touroperator of een andere door de organisator ingeschakelde persoon op te volgen. De reiziger is verplicht om de voor de reis en het verblijf toepasselijke gedragsregels na te leven, en om een gedrag te vertonen waardoor medereizigers of anderen niet worden gestoord. Als de reiziger deze regels in aanzienlijke mate overtreedt, kan de organisator de overeenkomst annuleren zonder dat de reiziger recht heeft op een vergoeding of terugbetaling.

 

9.2 Aansprakelijkheid van de reiziger voor schade 

De reiziger is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger door nalatigheid voor de organisator veroorzaakt.

 

9.3 Verantwoordelijkheid van de reiziger inzake formaliteiten
9.3.1 De reiziger is verantwoordelijk voor de naleving van de noodzakelijke formaliteiten voor de reis, zoals het bezit van een geldig paspoort, visa, vaccinaties en verzekering.
9.3.2 De reiziger moet ingecheckt zijn voor alle transportdiensten in het pakket, in overeenstemming met de reisroute of met andere instructies van de organisator of vervoerder.
9.3.3 De reiziger is verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt door gebreken in de formaliteiten, zoals repatriëring als gevolg van afwezigheid van een paspoort, tenzij de gebreken het gevolg zijn van verkeerde informatie van de organisator of verkoper.
9.3.4 De reiziger is ervoor verantwoordelijk zichzelf op de hoogte te stellen van de door de organisator verstrekte informatie.

 

9.4 Afwijking van het arrangement
Reizigers die afwijken van het arrangement nadat de reis is aangevangen, moeten de organisator of diens vertegenwoordiger hiervan op de hoogte brengen.

 

10. VERPLICHTING VAN DE ORGANISATOR OM HULP TE VERLENEN

Als de reiziger moeilijkheden ondervindt tijdens de reis, is de organisator verplicht om zonder onnodige vertraging de juiste hulp te verlenen. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand. De organisator heeft het recht om redelijke kosten aan te rekenen voor dergelijke hulp, als de situatie opzettelijk of door nalatigheid teweeg werd gebracht door de reiziger.

 

11. REGELING VAN GESCHILLEN


De partijen moeten geschillen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst onderling proberen te regelen. Als de partijen niet tot een overeenkomst komen, kan het geschil worden beoordeeld door de Nationale raad voor klachten van consumenten (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, of door een burgerlijke rechtbank. Een geschil kan ook worden beoordeeld via het online platform van de EU-commissie: http://ec.europa.eu/odr.

 

Meer informatie over de centrale rechten uit hoofde van de richtlijn (EU) 2015/2302

 

Visa en vaccinaties

Overeenkomstig de Package Travel Act zijn we verplicht EU / EER-burgers op de hoogte te houden van de visumvereisten voor elke bestemming. De informatiepagina's op https://www.niederlandeweltweit.nl/reisen bieden meer informatie over de vereisten die gelden voor Nederlanders.

Burgers uit andere landen wordt geadviseerd contact op te nemen met de dichtstbijzijnde ambassade of het consulaat. Als u namens iemand anders reserveert, dient u uw reisbureau op de hoogte te stellen van bovenstaande vereisten.

U moet nagaan of u uw paspoort moet vernieuwen of een visum moet aanvragen.

Raadpleeg https://www.niederlandeweltweit.nl/ reisen voor informatie over visa en de vereisten die van toepassing zijn op verschillende bestemmingen.

Om te weten te komen hoe lang het duurt om een visum te verkrijgen, kunt u contact opnemen met de ambassade van het land waar u naartoe reist, in het land waarvan u een staatsburger bent. Denk eraan om dit tijdig te doen, omdat deze procedure lang kan duren, afhankelijk van uw bestemming. Als u een staatsburger bent van een ander land, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde ambassade of het consulaat.

Wij bevelen u aan de dekking van uw reisverzekering te raadplegen. Misschien heeft u bijvoorbeeld een extra dekking nodig voor verloren of beschadigde bagage, of voor ziekenhuiskosten en een eventuele terugreis naar huis, mocht u ziek worden of een ongeval krijgen. Als u een inboedelverzekering heeft, is de reisverzekering gewoonlijk inbegrepen in de dekking van deze verzekering. Zoek uit waarvoor uw verzekering dekking biedt, door uw verzekeringspolis te raadplegen of contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Denk er ook aan om uw Europese gezondheidskaart mee te nemen. Deze kaart, die u recht geeft op gezondheidszorg en tandheelkundige diensten in de EU, de EER en Zwitserland, kunt u aanvragen bij de aanbieder van uw ziekteverzekering/uw gezondheidsdienst. Deze kaart is gratis.

Voor reizen naar Rusland, Wit-Rusland en Cuba heeft u een geldige verzekeringsverklaring nodig. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor meer informatie.

Als u mindervalide bent, is het belangrijk om voor u op reis gaat uit te zoeken welke regeling voor u van toepassing is. Neem contact op met uw hotel om informatie te verkrijgen over de toegang voor mindervaliden in het hotel op de plaats van bestemming.

Denk eraan om na te gaan welke vaccinaties u heeft gekregen, als u buiten Europa reist. Dit is belangrijk, omdat vele landen erop aandringen dat u gevaccineerd bent tegen veelvoorkomende ziektes voordat ze u toegang verlenen.

Meer informatie over de gezondheidsregelgeving en de vereisten die gelden voor de verschillende bestemmingen vindt u hier: https://www.mijnlcr.nl/